• Zwroty i reklamacje

ZaTeChS jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres e-mail sklep@zatechs.com, ZaTeChS zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Zgłoszenie reklamacyjne dostępne w pdf:

Pobierz dokument

Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego sklep.zatechs.com przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru , bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres:

ZaTeChS 35-113 Rzeszów, ul. Langiewicza 31.

lub mailowo, z wyróżnieniem w tytule maila numeru zamówienia:

sklep@zatechs.com

Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  • rozpoczęcia – za zgodą konsumenta – świadczenia usług przez sklep.zatechs.com, przed upływem terminu 14dni od zawarcia umowy;
  • towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb;

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, klientowi przysługuje zwrot pieniężny za zakupiony towar wraz z poniesionymi kosztami transportu do klienta a umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

ZaTeChS 35-113 Rzeszów, ul. Langiewicza 31

Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez  ZaTeChS  świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w pdf:

Pobierz dokument


W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego