• Polityka prywatności i RODO

 

Polityka prywatności ZATECHS SPÓŁKA CYWILNA ANDRZEJ DŁUŻYŃSKI I S-KA   UL. LANGIEWICZA 31  35-113 RZESZÓW  zapewnia przetwarzanie danych osobowych w spółce w sposób zgodny z Rozporządzaniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), jak również obowiązującymi przepisami krajowymi dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz z uwzględnieniem wytycznych upoważnionych organów.

1. Co to są dane osobowe? „Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

2. Co to jest przetwarzanie danych osobowych? „Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

3. Pojęcie Administratora danych. „Administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

4. Co to jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych? „Zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

5. Kiedy obowiązuje Polityka Prywatności? Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których ZATECHS SPÓŁKA CYWILNA ANDRZEJ DŁUŻYNSKI  I S-KA  UL. LANGIEWICZA 31  35-113 RZESZÓW  jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których ZATECHS SPÓŁKA CYWILNA ANDRZEJ DŁUŻYNSKI I S-KA  UL. LANGIEWICZA 31  35-113 RZESZÓW  przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł.

6. Kto ma dostęp do Twoich danych? Dostęp do danych osobowych w  ZATECHS SPÓŁKA CYWILNA ANDRZEJ DŁUŻYNSKI I S-KA  UL. LANGIEWICZA 31  35-113 RZESZÓW  może mieć wyłącznie osoba posiadająca upoważnienie do ich przetwarzania. Zakres udzielonego upoważnienia może dotyczyć wyłącznie czynności niezbędnych do wykonania powierzonych jej zadań lub obowiązków. Fakt wydania upoważnienia, jego zakres oraz okres obowiązywania muszą być ewidencjonowane i przechowywane do celów kontrolnych. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

 7. Jak długo przetwarzamy Twoje dane. Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie przez okres konieczny do realizacji celów do których zostały zebrane. Miej jednak na uwadze, że charakter świadczonych przez nas usług sprawia, że w większości przypadków jesteśmy zobowiązani przepisami prawa przetwarzania danych nawet gdy już nie korzystasz z naszych usług. Takie zobowiązania wynikają z przepisów podatkowych, rachunkowych czy w celu realizacji roszczeń gwarancyjnych.

 8. Twoje prawa. Pamiętaj, że posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody i w jej zakresie przed jej cofnięciem. Odpowiedni wniosek należy przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres Spółki.

 9. Przetwarzanie automatyczne. Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie występuje jednak profilowanie.

10. Cookies. Możemy też, w ograniczonym zakresie, zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies, które znajdują się na naszych stronach internetowych. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej.

 11. Dane kontaktowe. Pamiętaj, że w przypadku pytań zawsze możesz się do nas zwrócić.
ZATECHS SPÓŁKA CYWILNA
ANDRZEJ DŁUŻYNSKI I S-KA  
UL.LANGIEWICZA 31,
35-113 RZESZÓW  
Tel: (17) 856-57-11  
E-mail: sklep@zatechs.com